Visie

De mening van de kinderen is voor ons heel belangrijk en willen daarom de kinderen betrekken bij de dagelijkse activiteiten die wij als kindercentrum bieden. Zodat zij op die manier hun zelfstandigheid en zelf respect kunnen bevorderen.

Kinderopvang Hello Kiddies is een vertrouwde plek voor kinderen van 0 tot 13 jaar.Binnen Hello Kiddies streven wij naar een grote wederzijdse betrokkenheid tussen ouders, kinderen en leidsters. We zijn een transparante organisatie: een open houding naar elkaar, open staan voor ideeën van ouders en personeel en openheid geven over onze werkwijze.

Hello Kiddies heeft haar pedagogisch beleidsplan zo uitvoerig mogelijk beschreven. Wij vinden het belangrijk hierin duidelijkheid te geven. Het geeft u de mogelijkheid om te beoordelen of het beschrevene past bij uw ideeën over opvang binnen een kinderdagverblijf en het geeft ons sturing in onze organisatie. Op de locatie ligt het pedagogisch beleidsplan ter inzage. U bent van harte welkom deze te lezen.

Visie op mens zijn

Hello Kiddies vindt het van belang dat het kind zich ontwikkelt tot een “goed mens”. Een mens dat eerlijk is, respect toont voor zichzelf, de ander en de omgeving. Een mens dat zijn verantwoordelijkheden kent, die openstaat voor het unieke van ieder individu en sociaal denkend is.

Visie op de ontwikkeling van het kind

Ieder kind wordt geboren als individu, met eigen temperament en persoonlijke kwaliteiten. Hello Kiddies biedt ieder kind de ruimte om temperament en kwaliteiten tot ontwikkeling te laten komen. Hello Kiddies reikt de kinderen handvatten aan om zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Hierbij verliezen wij het individueel- en groepsbelang niet uit het oog. Wij zullen het kind ondersteunen in zijn gevoelens en emoties en zullen in onze houding laten blijken dat het kind serieus genomen wordt en dat het er mag zijn!

Visie op gezamenlijk opvoeden.

Wij hechten veel waarde aan de opvoeding thuis. Naast onze eigen visie bieden wij u, als ouder, de ruimte om mee te denken en voorkeuren uit te spreken.


Kinderopvang is een zeer verantwoordelijke vorm van dienstverlening. Hello Kiddies gaat op professionele wijze om met deze grote verantwoordelijkheid en heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Ieder aspect binnen de kinderopvang wordt door ons apart bekeken en op de voorgrond geplaatst..

Doelstelling

Ons kindercentrum heeft als doelstelling, kinderen van 0 tot 13 jaar naast de thuis situatie een verantwoorde opvoeding situatie te bieden, die bijdraagt aan hun lichamelijk, sociale, cognitieve en emotionele ontwikkeling.

Wij voldoen natuurlijk aan de formele eisen van de overheid op het gebied van personeel, materiaal, voeding en gebouw. Daarnaast hanteren we onze eigen normen: een goede sfeer, een open houding en een luisterend oor voor kinderen, ouders en verzorgers.

 

Een kindercentrum vergroot de wereld van het kind. Het krijgt er te maken met andere kinderen, andere materiaal  om mee te spelen en ook andere leef regels dan thuis.

 

Verder biedt het kindercentrum ouders de gelegenheid te werken, te studeren, of op een andere manier buiten het gezin bezig te zijn. Het kindercentrum probeert met de ouders van de kinderen een goed contact op te bouwen en te onderhouden. door van elkaar ervaringen en ideeën te profiteren kunnen leidster en ouders de kinderen zo goed mogelijk proberen te corrigeren.

De opvang geschiedt onder leiding van gediplomeerde beroepskrachten in een prettige en vooral nette omgeving met daarbinnen voldoende ontwikkelingsmogelijkheden.

 

 Hello Kiddies tracht deze doelstellingen te bereiken door:


  1. het bieden van ruime speel gelegenheid voor elk kind.
  2. Een verantwoorde opvang bieden voor en na schooltijd en tijdens schoolvakanties en studie/margedagen, zoveel mogelijk in een huiselijk sfeer.
  3. Zoveel mogelijk te werken met vaste leidster per groep, zodat het kind van jongst af aan in staat is een veilige hechting aan te gaan met een andere volwassene buiten het eigen gezin om.
  4. Kinderen van verschillende milieus en culturen op te vangen , zodat zij van jongst af aan leren omgaan met de verschillen die in onze multiculturele samenleving bestaan.


Hello kiddies is een professioneel en modern kinderdagverblijf gevestigd aan Picassoweg 3 te Almere. Het kinderdagverblijf ligt in tussen de vaarten zuid, in een rustige, groene woonomgeving, en is gemakkelijk bereikbaar op circa 5 minuten afstand van het bus halte, en heel makkelijk bereikbaar met de auto.

Hello Kiddies  is een kleinschalig kinderopvang die ruimte heeft voor maximaal 36 kinderen. Het heeft een groep voor de kinderdagverblijf van 0 tot 4 jaar en ruimte voor peuterspeel ochtend  van 2 tot 4 jaar. Er is een ruimte voor de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Wat is het toch fijn om kind te zijn! Bij Hello Kiddies experimenteren de kinderen op het kinderdagverblijf of op de  buitenschoolse opvang met diverse materialen.
De creativiteit van de kinderen wordt gestimuleerd door o.a. muziek, fantasiespel, poppenkast, peutergym, dans, knutselen, uitstapjes.

 

Buiten kunnen ze nog fietsen, klimmen, klauteren of sport- en spelactiviteiten doen. Wij bieden de kinderen een groot assortiment bijzonder spel- en ontwikkelingsmateriaal. Ook zijn er speciale activiteiten voor de kinderen van 3 jaar en ouder. Wij houden rekening met diversiteit in leeftijd/ontwikkeling  en behoeften.

De kinderen kunnen heerlijk spelen in de veilige, kleurrijke, kindvriendelijke ruimten. De ruimten zijn praktisch en licht ingericht. De ruimte is in hoeken verdeeld zodat kinderen rustig kunnen spelen.

Onze professionele pedagogische medewerkers zorgen met veel liefde, passie en enthousiasme voor uw kind. Zij zijn deskundig opgeleid o.a. op het gebied van groepsactiviteiten en op het gebied van verzorging. Door hun inlevingsvermogen krijgt uw kind de zorg en aandacht die het nodig heeft, zowel individueel als in de groep.


“We willen dat de kinderen zich happy, veilig, welkom en thuis voelen bij Hello Kiddies. We dragen actief en interactief bij aan de ontwikkeling van het kind. Bij Hello Kiddies hebben we een hecht team. De communicatie is open, betrouwbaar en goed. Hierdoor staat er een gezellig, open, professioneel en enthousiast team klaar voor u en uw kind.”

Opvangmogelijkheden


Reguliere opvang:

Dit is structurele opvang voor kinderen vanaf zes weken tot vier jaar. Hierbij komen kinderen op vaste dagdelen per week. Bij Hello Kiddies kunt u hele of halve dagen opvang afnemen. Hierbij is hele dagopvang van 12 uren per dag of 10 uren per dag mogelijk. Er kan nog een dagdeel van 6 uren per dag opgenomen worden. De tijd kan in overleg. U heeft tevens altijd de mogelijkheid om extra dagen af te nemen of dagen te ruilen. Er is ook drie uurtjes per dag peuterspeel ochtend voor de kinderen van 2 tot 4 jaar.
Extra opvang

Om u flexibiliteit te bieden kunt u ook extra dagopvang inkopen. Ook hiervoor geldt: mits er plek is op de groep.Hiervoor betaalt u bij reguliere opvang het normale tarief.


Werken met Thema's

Thema gericht werken is spelenderwijs ontwikkelen

In onze kindercentrum wordt gewerkt aan de hand van een thema dat enkele weken centraal staat en waarin dagelijkse activiteiten vorm gegeven worden. Binnen het thema komt op gevarieerde wijze de ontwikkeling van het kind aan bod. Elke groep is zelf verantwoordelijk hoe thema's concreet gestalte krijgen. De ene keer wordt een groepsactiviteit gepland, de andere keer worden er individuele activiteiten gedaan. Vaak wordt de groep met behulp van de kinderen passend versierd in het thema en worden er knutselwerkjes voor gemaakt. Dit alles is gericht op de nieuwsgier en de signalen vanuit het kind die dan leeftijdsadequaat vorm gegeven worden door pedagogisch medewerkers. Uitgaande van de belevingswereld van het kind als wel van de groep. Pedagogisch medewerkers hebben ook hier een voorbeeldfunctie en zullen gepast en actief deelnemen aan de activiteiten.

Na elk thema is er een rustweek zodat kinderen de tijd hebben om alles te laten bezinken. Een nieuw thema wordt kenbaar gemaakt op het informatiebord van de groep. Binnen elk thema is er aandacht voor ontwikkelingsaspecten en sprake van diverse spelvormen. Herhaling zorgt voor herkenning. Herkenning geeft vertrouwen. Bovendien ziet de pedagogisch medewerker welk talent een kind in zich heeft en kan dit uitdiepen of juist prikkelen als men merkt dat het kind een bepaalde activiteit nooit kiest. Kinderen bezitten ontwikkelingskracht en pedagogisch medewerkers spelen hier op in, nemen initiatieven en stimuleren. Ouderparticipatie in deze wordt zeer gewaardeerd en wordt bevorder door ouders te betrekken bij en te kennen in het thema en de activiteiten.