`  
Scholing personeel

De leidsters (en de invalkrachten) die bij het Kindercentrum Hello Kiddies werken zijn allemaal in het bezit van een MBO diploma die voldoet aan de opleidingseisen gesteld vanuit de CAO kinderopvang en de wet kinderopvang. Tevens hebben alle leidsters die werkzaam zijn bij Kindercentrum Hello Kiddies, zijn in het bezit van een verklaring van goed gedrag (VOG )afgegeven volgens de Wet justitiële gegevens.

 

Aangezien wij met enorm veel passie en enthousiasme met de kinderen werken en wij ookveel aandacht besteden aan hun persoonlijke ontwikkeling, staat geschoold personeel bij ons hoog in het vaandel. Wij geven de kinderen op die manier een zo optimaal mogelijke basis mee. Wij volgen dan ook geregeld met ons team vernieuwende en/of aanvullende cursussen.


Daarnaast volgen zij ook individueel cursussen; BHV, Kinder EHBO etc. 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Kinderen moeten in een gezonde en veilige omgeving worden opgevangen. Daarom moeten de mensen die in de kinderopvang of peuterspeelzalen werken in bezit zijn van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). De VOG toont aan dat hij/zij geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan die een belemmering vormen voor het werken met kinderen.

 Wat betekent continue screening?

Bij continue screening wordt dagelijks gekeken of mensen die werken in de kinderopvang of bij peuterspeelzalen nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Als volgens Dienst Justis blijkt dat een persoon een bedreiging vormt voor een veilige omgeving voor de kinderen, gaat er via de gemeente en GGD een signaal naar de werkgever. In verband met de privacy bevat dit signaal geen uitleg over het strafbare feit zelf. Een signaal kan o.a. betrekking hebben op geweld- en zedendelicten of wapen- en drugsdelicten of ernstige vormen van diefstal. De betreffende medewerker moet dan een nieuwe VOG aanvragen. Als er geen nieuwe VOG wordt overlegd, mag de betrokken werknemer niet meer werken in de kinderopvang of peuterspeelzaal. 

Pedagogisch medewerkers in opleiding

Binnen Hello Kiddies wordt pedagogisch medewerkers in opleiding een kans geboden het praktijkgedeelte van de opleiding bij ons in te vullen. Hello Kiddies is een erkend leerbedrijf voor MBO niveau 3 en 4 stagiaires die een opleiding tot pedagogisch werker volgen.

Op iedere groep mag (hooguit) één stagiaire meedraaien. Afhankelijk van het opleidingsniveau mag de stagiaire ingezet worden als pedagogisch medewerker. Over de inzetbaarheid op de groep zijn in de CAO kinderopvang de regels vast gelegd. De stagiaires worden begeleid door een van de pedagogisch medewerkers op de groep of door de leidinggevende. 

 

Alle Pedagogisch medewerkers in opleiding  binnen Hello Kiddies zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

Achterwacht

Indien er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is en de PKR wordt niet overschreden, dan is de achterwachtregeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat in geval van calamiteiten er een achterwacht beschikbaar dient te zijn die binnen 15 minuten de kinderopvang kan bereiken. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en kan binnen vijftien minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie.
Indien door ziekte, verlof of bedrijfseconomische redenen de achterwacht uitvalt, zal er worden overgegaan op de achterwacht op afstand. 

 

De achterwachtlijst hangt op een goed zichtbare plek in de groepen / kantoor staat inzichtelijk geschreven wie deze personen zijn en hoe zij telefonisch te bereiken zijn.