Individuele contacten

Wij vinden het erg belangrijk dat de pedagogisch medewerkers en de leidinggevende een goed contact met de ouders hebben. De basis hiervoor ligt al bij het intakegesprek, daarom zorgen we ook dat we hier de tijd voor nemen. Voor de pedagogisch medewerkers is het belangrijk te weten hoe het thuis gegaan is; zij kunnen daar op inspelen. Ook over belangrijke veranderingen in de thuissituatie (bijvoorbeeld een broertje of zusje op komst, verhuizing, overlijden van familielid, of echtscheiding) worden pedagogisch medewerkers graag op de hoogte gebracht, omdat dit vaak voor de kinderen ingrijpende gebeurtenissen zijn. Voor ouders is het belangrijk om te weten hoe de dag van hun kind verlopen is. De pedagogisch medewerkers proberen hier aan het einde van de dag voldoende tijd voor te maken. Informatie kan tijdens de schoolweken uitgewisseld worden wanneer ouders hun kind komen halen. In de schoolvakanties zijn er zowel breng- als haalmomenten.

Tijdens het intakegesprek worden ouders erop gewezen dat zij samen met de pedagogisch medewerkers een kindbespreking kunnen houden. Dit gebeurt geheel op vrijwillige basis. Veel ouders hebben hier namelijk geen behoefte aan, aangezien het functioneren van het kind al uitgebreid op school wordt besproken. Indien het functioneren van een kind problemen oplevert voor de opvang van een kind, kunnen de pedagogisch medewerkers een afspraak maken met de ouders voor een kindbespreking.

Indien ouders een apart gesprek willen met een van onze medewerkers kan daar natuurlijk altijd een afspraak voor gemaakt worden.

Oudergesprekken

Een oudergesprek vindt een keer in het jaar plaats naar aanleiding van een verslag over het kind. De groepsleiding maakt dit verslag, eventueel samen met de ouders. Daarna volgt het gesprek met de ouders en de groepsleiding.

De vragen en de eventuele problemen/zorgen van ouders en groepsleiding worden dan besproken, maar ook hoe het gaat met het kind.

Deze gesprekken vinden s’avonds plaats en zijn vrijblijvend. Doordat kinderen aan vaste leidsters zijn gekoppeld kunnen zij beter geobserveerd worden en kan er een goede overdracht plaatsvinden. Drie maanden nadat een kind geplaatst is, houden wij een evaluatiegesprek. Verder kan iedere ouder altijd tussentijds een gesprek aanvragen.

Oudercommissie

Hello Kiddies  wil graag samenwerken met een enthousiaste oudercommissie. Deze oudercommissie behartigt direct uw belangen met betrekking tot de opvang van uw kind en zal u als ouder zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Bij de opvang van kinderen draait het immers niet alleen om het kind, maar ook om de wensen van de ouders met betrekking tot hun kinderen. De oudercommissie tracht de kwaliteit van het uitvoerende werk te bewaken, namens ouders invloed uit te oefenen op het beleid van Hello Kiddies, de betrokkenheid van ouders te stimuleren en de communicatie tussen de medewerkers en ouders onderling te bevorderen.

De oudercommissie bestaat uit ouders die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan het beleid dat bij Hello Kiddies uitgevoerd wordt door adviezen te geven. De oudercommissie heeft wettelijke adviesbevoegdheden. Zo mag de oudercommissie advies uitbrengen over bijvoorbeeld:

 1. Voorgenomen besluiten met betrekking tot de uitvoering van het kwaliteitsbeleid
 2. Voedingsaangelegenheden
 3. Algemeen beleid op het gebied van opvoeding
 4. Veiligheid en gezondheid
 5. Openingstijden
 6. Beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten
 7. Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling
 8. Wijziging van de prijs van de opvang

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen en brengen wij u graag in

Ouderavond

Er wordt gestreefd om een keer per jaar een ouderavond te houden, naar aanleiding van een bepaald thema, de ouders worden op tijd gemeld wanneer dit plaats vindt, middels het prikbord en/ of op onze Facebook pagina.


Tijdens de ouderavonden worden ouders in de gelegenheid gesteld om op groepsruimte de werkjes van hun kinderen te bekijken en met andere ouders en leidsters te praten. Ook is het gebruikelijk dat  rondom een thema wordt gesproken over opvoedingssituaties. De bedoeling is dat ouders en leidsters op een andere manier met elkaar in contact komen dan alleen  bij het halen en brengen van hun kinderen.


Klachten regelement

Interne klachten regelement

U kind is bij medewerkers van kindercentrum Hello kidddies in goede handen. Echter , een enkele keer kan er iets mis gaan in de kinderopvang van u kind of in de organistatie van de kinderopvang. Kinderopvang is mensen werk en mensen kunnen fouten maken. Als u vindt dat wij tekort schieten , of ons niet aan de afspraak houden dan horen wij het graag van u. Van u kritiek kunnen wij namelijk leren. Daarom hebben wij een interne en externe klacht procedure , die naar elkaar maar ook los van elkaar kunnen gevolgd. (u kunt ook de interne klachten produceren over slaan ).

De kinderopvang kent een uitgebreide regeling op het gebied van klachten en geschillen. Deze komen voort uit de Wit Kinderopvang  , de Algemene Voorwaarde Kinderopvang en de wet Klachtrecht. Ons advies is om altijd zo snel mogelijk te reageren als er klachten zijn , te lang uitstellen maakt het alleen maar moeilijker . Het eenvoudigst is het als u het bespreekt met die gene die het wellicht aan gaat, bijvoorbeeld de groepsleiding .  Als dit de onvrede niet weg neemt kunt u een afspraak maken met de klachten coördinator.

Wajihah Quraishi

De klacht coördinator noteert de klacht zo dat deze is geregisterd misschien kan het gesprek de klacht meteen oplossen bijvoorbeeld na het maken van afspraken of is er wat meer onderzoek nodig naar aanleiding van uw klacht . Als u klacht nog niet is opgelost dan krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de  ontvangst  van u klacht en de omschrijving hier van . u krijgt 20 werkdagen na het indienen van u klacht schriftelijke bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen. Als u klacht wel wordt opgelost in het gesprek word dit en ook  de eventueel gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd. En ontvangt u hier van een kopie .U kunt u klacht ook schriftelijk (of per email) indienden bij de klachten coordinator.In dat geval krijgt u na 5 werkdagen een schriftelijke bevestiging van de ontvangt  van u klacht . U krijgt 20 werkdagen na het indienen van u klacht een schriftelijke bericht over de gegrondheid van de klacht en al dan niet te nemen maatregelen of reeds genomen maatregelen .

De contact gegevens van de klachten coördinator van kinderdag verblijf Hello kiddies:

KDV : Hello kiddies

T.A.V M. W.Quraishi

Picassoweg 3

1328 KJ Almere

Telefoon : 036-7851826

info@hellokiddies.nl


Externe klachtencommissie bij Hello Kiddies

 Wanneer er geen oplossing voor u klacht wordt gevonden , kunt u

de klacht rechtstreeks indienen bij een externe , onafhankelijke geschilcommissie.

De Geschillencommissie

Postbus 90600

070 310 5310  www.geschillencommissie.nl

Oudrs kunnen een geschil indienen bij de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen als

 • De kinderopvang organisatie niet binnen zes weken heeft geregeerd op de schriftelijke klacht;
 • De ouders in de kinderopvang organisatie het niet binnen zes weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht;

In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen bij de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen. Als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat ze onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kindropvang organisatie.

Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorlegen van hun klacht vervelende repercussie kan hebben.

De geschillencommissie beoordeeldt in individuele gevalen of aan de voorwaarde hier voor wordt voldaan. De uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissie als de kinderopvang organistie. De geschillencommissie publicieert de uitspraken op haar website.

Hello Kiddies is aangesloten bij geschillencommissie kinderopvang.

Dit is een wettelijke verplichting. Bij de geschillencommissie kunnen ouders en de oudercommissie terecht met eventuele klachten. De werkwijze van de geschillencommissie kinderopvang is beschreven als volgt.

Geschil artikel kinderopvang en peuterspeelzaal

 • De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te dienen.
 • Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12 maanden na de datum waarop de ouder/ oudercommissie de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de commissie te bepalen vorm bij de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen (hierna geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
 • Geschillen kunnen zowel de ouder/ oudercommissie als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de geschillen commissie ( www.geschillencommissie.nl).
 • Wanneer de ouder/oudercommissie geen geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wilt maken, moet hij de ouder/ oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van vernoemde termijn vrij zal achten. Het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
 • De geschillencommissie doet uitspraak met in achtneming van de bepalingen van het voor haar geldende regelement. Het regelement van de geschillencommissie is beschikbaar via www.geschillencommissie.nl en wordt des gevraagd toe gezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindende advies voor de behandeling van een geschil door de geschillencommissie. Is een vergadering verschuldigd.
 • Uitsluitend de hierboven genoemde geschillencommissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van het geschillen kennis te nemen.


Klik HIER om de bijlage 1 te downloaden.

Klik HIER om de bijlage 2 te downloaden.