De dagelijkse gang van zaken kdv

Slapen en rusten

In onze  kinderdagverblijf hebben wij aparte slaapruimte voor kinderen. Binnen deze ruimte heeft elk kind zijn eigen bedje. Net als bij volwassenen verschilt het bij kinderen hoeveel slaap ze nodig hebben per dag. Baby’s slapen bij ons dan ook zoveel mogelijk volgens het ritme dat ze zelf ( en hun ouders) aangeven. De meeste peuters hebben een vast middagdutje, maar ook hier zal er gekeken worden naar de individuele behoeftes van het kind zelf.

Bij het inslapen, zit er altijd iemand bij om de rust in de slaapkamer te houden. Verder slapen baby’s en dreumesen bij ons op de rug, volgens de richtlijnen van de GGD.

Mocht u als ouder/verzorger liever hebben dat uw kind op de buik/zij slaapt vragen wij u dit aan te geven bij het intakegesprek. Na ondertekening van een toestemmingsformulier zullen wij zeker gehoor geven aan deze wens!

 Spelen en activiteiten

Voor de baby’s bestaat het grootste gedeelte van de dag natuurlijk uit verzorgen. Toch wordt er bewust veel met de baby’s gepraat. Tevens worden er liedjes gezongen en geknuffeld.

Deze vormen van ‘’spel’’ maken een belangrijk deel uit van de ontwikkeling van onze  ‘kleintjes’. Verder zijn er in het dagritme een aantal vaste momenten van activiteiten ingepland. Hieronder verstaan we knutselactiviteiten, liedjes zingen, samen eten en kringactiviteiten. Een kind speelt een groot deel van de tijd dat het bij ons doorbrengt. Aangezien het natuurlijk niet voor elk kind meteen vanzelfsprekend is dat het ‘’goed’’ kan spelen, zijn onze begeleidsters tevens in staat spelbegeleiding te geven. Dankzij een goede spelbegeleiding en een stimulerende houding kun je een kind al goed op weg helpen met spelen. Binnen ons kinderdagverblijf hechten wij, buiten het binnenspel, echter ook veel waarde aan buitenspel. Kinderen spelen buiten op een hele andere manier. De ervaring van andere ruimten, weersomstandigheden, natuur en ondergronden zorgen ervoor dat het spel en onderzoek van kinderen verschilt met die in de binnenruimte. Buitenspel vraagt andere vaardigheden en biedt andere mogelijkheden.

 Om een paar voorbeelden te noemen:

 1. Buiten zijn er andere geuren en kleuren. Buiten nodigt uit tot grotere, grovere en snellere bewegingen (rennen, hinkelen, fietsen), tot ontdekken van levende en dode natuur (insecten, vogels, planten, vlinders, vallende bladeren, dorre bloemen), tot omgaan met en ontdekken van de mogelijkheden van wisselende en minder te beïnvloeden omstandigheden zoals licht, schaduw, zon, koude, regen, sneeuw en wind (over je schaduw springen, sneeuw eten, regen op je tong, blaadjes vangen, windmolentjes, slingers in de boom). Buiten liggen de materialen voor het oprapen, verschillen de associaties van die binnenshuis wat inspireert tot fantasiespel, tot grote dingen
 2. ondernemen en met je handen creëren. Er ontstaat bekendheid met natuurlijke bouwstoffen, kinderen leren meten en schatten en doen spelenderwijs technisch, mathematisch en ruimtelijk inzicht op.
 3. Buiten zijn de uitdagingen die kinderen binnen spel tegenkomen soms van een andere aard dan binnen. Zo val je eerder (en harder) als je rent, kun je een (te zware) tak makkelijk op je tenen laten vallen, etc. We zien omgaan met (kleine) risico's als aanvaardbaar en zelfs gewenst. Het maakt kinderen zelfstandig en vergroot hun zelfoplossend vermogen. Het nodigt uit tot samenwerking wanneer een probleem voor het kind alleen te groot is.

Kortom, de ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen buiten zijn enorm belangrijk. Daarnaast is buitenspel erg belangrijk voor de gezondheid van opgroeiende kinderen. Kinderen staan dankzij buitenspel meer in contact met licht en zuurstof die nodig zijn voor de opbouw van (cellen in) het lichaam. Er wordt extra weerstand tegen ziekte opgebouwd. De spieren ontwikkelen zich vollediger en krachtiger door de verschillende soorten motoriek.

 En bovendien...

 1.  Het soms noodzakelijke aan- en uitkleden is ook een gewoon leuke en leerzame activiteit, net als rennen of huppelen door de lange gang naar buiten.

 1. Kinderen zoeken en vinden andere rustmomenten in de buitenruimte. Door de vaak grotere ruimte, kun je best even op jezelf een ommetje maken.
 2. Pedagogisch medewerkers zoeken verschillende plekken in de buitenruimte op, waardoor ze een activiteit kunnen doen of beschikbaar zijn voor de kinderen.

 

Niet alleen voor lopende kinderen is het buitenspel van belang. Ook voor baby's is het buiten zijn een verruimende ervaring. Wat te denken van de wind langs de wangen, bewegende, ritselende blaadjes boven de kinderwagen, de koestering van de zon op de babyhuid, een zoemend insect of rustende vlinder, de onafgebakende ruimte van de lucht, de anders klinkende geluiden van kinderstemmen, de verbazing over een bloem of paddenstoel met bijbehorende kabouterverhalen, etc. Wat een prachtige ervaringen op een leeftijd waarin alles intensief wordt ervaren! Zodra het weer het toelaat wordt er bij ons dan ook buiten gespeeld met ballen, fietsen, zand en water. Ook de allerkleinsten worden hierbij dus betrokken en mogen buitenspelen. Aangezien onze kinderdagverblijven in een ideale omgeving liggen voor allerlei buitenactiviteiten, zullen wij hier dan ook heerlijk gebruik van maken met de kinderen

Groepsindeling

Hello Kiddies biedt dagopvang aan kinderen in de leeftijd van 0 maanden tot 4jaar. De kinderen doen  dezelfde dingen die ze thuis ook doen: spelen, eten en slapen. Alleen doen ze dat hier samen met een groep andere kinderen onder begeleiding van meerdere pedagogische medewerkers.

 De groepsruimtes zijn speciaal voor hen ingericht en de pedagogische medewerkers hebben alle aandacht voor de kinderen. De pedagogische medewerkers bieden de kinderen een warme, veilige en stimulerende omgeving waarin ze zich in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. 

In alle groepen wordt met een dagindeling gewerkt als oriëntatie voor de pedagogische medewerkers en structuur voor de kinderen. Het gaat om een overzicht van wat er op een dag allemaal gebeurt. Met de (tijds)indeling gaan de pedagogische medewerkers flexibel om. Ze passen die aan, aan de leeftijdsopbouw binnen de groep en de actuele groepssamenstelling.

Onze gezellig ingerichte ruimtes voldoen aan alle veiligheidseisen. We hebben gebruik gemaakt van vrolijke en frisse kleurtjes en er zijn verschillende hoekjes gemaakt waar de kinderen kunnen spelen. Afhankelijk van de tijd van het jaar, thema’s  of feestelijkheden wordt het hele pand omgetoverd tot een passend en prachtig decor. Denkt u aan Sinterklaas, Kerst, de seizoenen, Pasen, de boekenweek, etc. etc. Kindercentrum Hello Kiddies ziet er voor de kinderen en hun ouders altijd weer gezellig en aantrekkelijk uit. Er is genoeg te ontdekken en bekijken!

Ook buiten beschikken wij over een eigen speelgedeelte. Het is echter, zowel binnen als buiten, mogelijk om de groepen samen te laten spelen.  

In de stamgroepen werken we met verschillende hoeken, om kinderen zoveel mogelijk uitdagingen te kunnen bieden.

De dagindeling ziet als volgt uit:

·         07.00 –09.00 uur

 

kinderen kunnen gebracht worden, ouders en leidsters wisselen informatie uit. Er is gelegenheid voor thee en koffie voor de ouders.

·         09.00 –10.00 uur

 

 

kinderen gaan aan tafel en worden begroet met goedemorgen liedjes

daarna wordt er fruit gegeten en gedronken. vervolgens gaan de kinderen naar de toilet of worden verschoond.

·         10.00 - 11.00 uur

gerichte keuze activiteiten ( plakken, kleien, knippen, kring gesprek, e.d.)

·         11.00 –11.30 uur 

Gezamenlijk opruimen, handen wassen en aan tafel

·         11.30 - 12.30 uur

 

Warme maaltijd en limonade drinken.

 Naar de toilet of verschonen.

·         12.30 - 13.00 uur 

De kinderen die slaap nodig hebben gaan naar bed.

·         13.00 –15.00 uur

Kinderen die op blijven  doen een activiteit.

kinderen worden uit bed gehaald, gaan plassen of worden verschoond.

15.00 - 16.00 uur 

Ze  gaan gezamenlijk aan tafel om een koekje te eten daarbij krijgen zij een beker melk of een toetje.

·         16.00 –18.00 uur

 

vrijspellen, kinderen kunnen opgehaald worden, wisseling van informatie vindt plaatst tussen ouders en leidsters

·         18.00 - 19.00 uur

kinderen drinken thee  en eten crackers/rijstewafel en worden opgehaald.

 

Ruildagen

De gelegenheid bieden aan de ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die opvang genieten bij Kindercenrum Hello Kiddies, om (binnen de contractduur) gebruik te maken van een zogenaamde ruildag. Deze ruildag maakt het mogelijk om en reguliere opvangdag te ruilen tegen een andere dag.

 Ouders kunnen kosteloos hun vaste opvangdag ruilen tegen een ander dag mits er aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Ruildagen kunnen alleen plaatsvinden in dezelfde maand

 1. Goedkeuring voor de ruilaanvraag is alleen mogelijk wanneer de maximale groepsgrootte op de aangevraagde ruildag(deel) nog niet bereikt is en er voldoende personeel ingepland is;
 2. Ruilen van dagen, waarop de opvangvoorziening niet geopend is (zoals nationale feestdagen en extra sluitingsdagen) is niet mogelijk;
 3. Extra dagen en ruildagen gelden alleen in de periode waarin het kind geplaatst is.
 4. Ruilen van ziektedagen is niet mogelijk met andere dagen.
 5. De aanvraag om te ruilen dient door middel van het “aanvraagformulier ruilen” ingediend te worden voordat het ruilen plaats vindt;
 6. Het ingevulde “aanvraagformulier ruilen” dient ingeleverd te worden bij de groepsleiding;
 7. Een extra dag en een ruildag is een service, geen recht.

Wenperiode

Het is voor kindjes altijd even wennen aan het drukke bestaan op een kinderdagverblijf.

Vanuit de rustige huiselijke sfeer belanden ze ineens op een groep met andere kindjes en

pedagogisch medewerkers die ze nog niet kennen. We zorgen er natuurlijk voor dat de rust zoveel mogelijk gewaarborgd blijft, maar er zijn toch veel kindjes aanwezig wat een behoorlijke indruk kan maken op een nieuw kindje. Ook een nieuwe ruimte, nieuwe geuren en natuurlijk de pedagogisch medewerkers zijn factoren waaraan het kindje moet wennen. Vaak is het ook voor de ouders moeilijk om hun kindje in vreemde handen achter te laten.

Hello Kiddies vindt het dan ook belangrijk dat de kinderen en de ouders op een goede en rustige manier aan het kinderdagverblijf wennen. Op deze manier kunnen ze zich veilig en vertrouwd voelen en wordt het kinderdagverblijf een tweede thuis voor de kindjes.

De wenperiode wordt verdeeld over minimaal drie keer. De eerste keer komt het kindje paar uren in de ochtend de tweede paar uren in de middag. Dit zijn de richtlijnen.

Vaak wordt er per kind gekeken naar de wenperiode en wordt deze samen met de ouders

ingericht. Het hangt ook per kind af hoe snel of langzaam de wenperiode gaat. Er kan natuurlijk altijd worden afgeweken van bovenstaande tijden.

verschonen, toiletgang en zindelijkheid

Ons kinderdagverblijf zorgt zelf voor de luiers van de kinderen. Kinderen worden op vaste tijden ( tussendoor indien nodig) verschoond.

Tegen het einde van de dag vindt er ook nog een extra verschoonronde plaats.

 Voor de kinderen die reeds zindelijk zijn, zijn er binnen ons kinderdagverblijf speciale kindertoiletjes. (tevens potjes)Hier kunnen de kinderen ten alle tijden gebruik van maken. Verder zouden wij het graag van u horen, wanneer u thuis bezig bent met de ‘’zindelijkheid’’ van uw kind.

Onze medewerkers kunnen hier dan ook, tijdens het verblijf van uw kind, op inspelen. Onze medewerkers doen dit echter niet zonder dat dit van thuis uit wordt aangegeven. Het komt echter regelmatig voor dat kinderen thuis zindelijk zijn en binnen ons kinderdagverblijf niet. Dit kan verschillende oorzaken hebben ( andere omgeving, meer afleiding etc) en wij proberen dan ook, om daar niet teveel aandacht aan te schenken.

De druk die er dan gelegd wordt bij de kinderen weegt te zwaar op tegen hun emotioneel welbevinden en gevoel van veiligheid.

Vaak komt de zindelijkheid binnen het kinderdagverblijf, een poosje later, vanzelf

We hanteren het protocol zindelijkheid training.