Erkenning LRK nummers

Kinderdagopvang Hello Kiddies staat garant voor goede kinderopvang zonder zorgen.

Het kinderdagopvang is erkend, heeft een gemeentelijke registratie en voldoet aan alle eisen.

Jaarlijks wordt het kinderdagopvang zowel door de GGD als door de brandweer geïnspecteerd.


SoortLRK nummerVestigingsadres
Kinderdagverblijf
110312909Picassoweg 3
Buitenschoolse opvang
220649492Picassoweg 3Wet kinderopvang

De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang, die op 1 januari 2005 is ingegaan. Deze wet heeft als doel ervoor te zorgen dat kinderopvang voor iedereen op dezelfde manier wordt geregeld. De wet regelt dat ouders, werkgevers en rijksoverheid de kosten voor kinderopvang samen betalen. De kinderopvangtoeslag is de bijdrage van de rijksoverheid in de kosten van de kinderopvang. De hoogte van de kinderopvangtoeslag is onder andere afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele (toeslag)partner.

 

Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

U kunt voor 2015 de ouderbijdrage berekenen via  proefberekening op www.belastingdienst.nl

Belangrijke informatie

  • LRK nummers van de kinderopvanglocatie van Kindercentrum Hello Kiddies.
  • In 2013 bezuinigde de overheid door op de kinderopvang: Maatregelen kinderopvang 2013

Sociale Kaart

Bij Hello Kiddies hebben we een sociale kaart. Dit is een map met alle instanties in de wijk / stad die iets met kinderen te maken hebben. Op elk groep is een uitgebreid exemplaar van deze sociale kaart ter ondersteuning van de leidsters. Deze is opgenomen in het protocol kindermishandeling.

Meldcode Kindermishandeling

 In het aangenomen wetsvoorstel verplichte Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling is vastgelegd dat wij als professionals in de kinderopvang naar alle waarschijnlijkheid vanaf juni 2013 verplicht zijn om met een Meldcode te gaan werken wanneer we beroepshalve te maken (kunnen) hebben met een signaal van huiselijk geweld of kindermishandeling.

 Binnen Kinderopvang Hello Kiddies wordt de nieuwe meldcode momenteel geïmplementeerd. 
Deze Meldcode is een overzichtelijk vijfstappenplan waarin staat beschreven wat de pedagogisch medewerkers het beste kunnen doen bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling.

 Stap 1: In kaart brengen van signalen

Stap 2: Collegiale consultatie

Stap 3: Gesprek met de ouder(s)/verzorger(s)

Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling

Stap 5: Beslissen: Hulp organiseren of melden

  De Meldcode leidt de pedagogisch medewerkers en door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet beslissen over het doen van een melding. Uiteraard is het samen met ouders oplossen van de zorg het streven van de meldcode. Alleen wanneer de situatie te complex is, ouders niet willen meewerken en het kind schade oploopt door de opvoedsituatie dan zal Kinderopvang Hello Kiddies, stap 5 van de Meldcode hanteren en melding doen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Deze organisatie zal de zorg vanaf dat moment overnemen.

Een belangrijk verschil met oude protocollen is dat we ook verantwoordelijk zijn geworden voor de genomen stappen en hierop gecontroleerd gaan worden. Dit houdt in dat er gekeken wordt of we werken met de Meldcode maar ook dat er gecontroleerd wordt na een incident of we juist gehandeld hebben. Dit maakt direct een goede dossiervorming van groot belang.

Uit landelijke cijfers maar ook uit onze eigen ervaringen blijkt dat in actie komen bij vermoedens best moeilijk is. Een veelgenoemde reden is dat je de vertrouwensrelatie die er is met de ouder niet wilt schaden. Om hierin ondersteuning te geven heeft Kinderopvang Hello Kiddies meerdere aandachtfunctionarissen aangesteld. De aandachtsfunctionaris, zorgcoördinator en locatiemanager ondersteunt de vestiging in geval van vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld en loopt samen met de pedagogisch medewerker de 5 stappen uit de Meldcode door.